اشعار حاج اسماعیل ططری کرمانشاهی در وصف امام حسین علیه السلام

۸ مهر ۱۳۹۶ / ۷۵ بازدید


شبی حاج اسماعیل در خواب امام حسین علیه السلام را دید در ذوق این دیدار حاج اسماعیل ططری شعری سرود این در حالی بود که کار سرایش گلزار بهشت به اتمام رسیده بود و نزدیک به چاپ اش رسیده بود ولی این شعر را سرود و انتهای کتاب گذاشته شد
هاتفي در نيمه شب بانگي بزد بر گوش من                 گفت اي خفته بپاخيز و بنوش اين نوش من
خفته برخيز ببين   يار   آمدست                                شمس خاور ماه مشرق بديدار آمدست
عاشقان را كي بخوابند اين چنين                                     خواب عاشق مرده بر عاشق ببين
عاشقان را عشق شب بيداري است                               ديدن معشوق به گريه و زاري است
ساقي گلچهره ديدم جام صهبايي بدست                  بوي عطرش  را مشامم هوش بردي همچو مست
تا بنوشيدم ز جامش مست و بي پروا شدم                     ناله اي از دل كشيدم وامق عذرا شدم
ناله اي از دل كشيدم خفته گان بيدار شد                   هر كه بشنيد آهم از دل ديده اش خونبار شد
ناله اي از دل كشيدم سنگ خارا گريه كرد                   از صداي ناله ام هم طاق كسري گريه كرد
اي ططر اين ناله از بهر كه باشد اين چنان                  خفته گان خواب نوشين را بريدي ديدگان
گفتم از بهر حسين باشد چنين نالان كنم                      تا كه مرغان چمن از مويه ام گريان كنم
هاتفم را بانگ بزد اين چنين دادي پيام                         خفته برخيز اين حسين است كن سلام
تا بديدم آن جمال يوسف سرو چمن                                 گفتما شاها سلام اي شهيد بي كفن
تا كه باشم در جهان يا حسين نوحه گرم                          داغدار آن گلوي شير خوار اصغرم